101. Pennsylvania Avenue - White House to Washington Circle

101. PENNSYLVANIA AVENUE – WHITE HOUSE TO WASHINGTON CIRCLE

Jan. 17 - 29, 1977

Checklist